Delårsrapport januari-mars 2021 Nordax Bank AB

Höjdpunkter januari-mars 2021

  • Den totala utlåningen uppgick till 29,0 mdkr (27,7 mdkr per 2020-12-31).

  • Hypotekslån (bolån och kapitalfrigöringskrediter) uppgick till 10,5 mdkr och utgjorde 36% av totala utlåningen
  • Nordax sparerbjudande fortsatte att attrahera många nya kunder vilket fick den totala inlåningen att växa till 27,9 mdkr (24,2 mdkr per 2020-12-31).
  • Rörelseresultatet uppgick till 215 MSEK (137)
 

Affärsutveckling privatlån

Nordax hade en fortsatt stabil utveckling inom privatlån under det första kvartalet med tillväxt i linje med historiska perioder. Den totala volymen privatlån uppgick till 18,5 mdkr per 31 mars 2021 (17,8 mdkr per 31 december 2020).

 Affärsutveckling bolån

Under 2018 lanserade Nordax bolån i Sverige. Den huvudsakliga målgruppen är kunder med någon form av icke-traditionell anställningsform, det vill säga egenföretagare eller visstidsanställda som till exempel projektanställda, deltidsanställda eller vikarier. Genom grundlig kreditbedömning och personlig kundkontakt möjliggörs fler godkända ärenden för den här kundgruppen, vilken ofta nekas av storbankerna trots stabil ekonomi. Intresset för erbjudandet har varit stort och nyutlåningen fortsätter att utvecklas positivt. Under slutet av första kvartalet 2019 lanserade Nordax även bolån på den norska marknaden. Liksom i Sverige så är målgruppen i Norge non-standard segmentet, dvs kunder som faller utanför storbankernas snäva ramar.

Nyutlåningen har fortsatt utvecklas väl i både Sverige och Norge och totala bolåneportföljen uppgick till 3,6 mdkr per 31 mars 2021 (3,2 mdkr per 31 december 2020).

Affärsutveckling kapitalfrigöringskrediter

Portföljen har fortsatt att utvecklas väl under första kvartalet 2021 med stabil nyutlåning. Marknaden för kapitalfrigöringskrediter har en god utvecklingspotential och SHP har ett starkt varumärke inom kundgruppen med ett fortsatt stort kundintresse. Den totala volymen kapitalfrigöringskrediter uppgick till 6,9 mdkr per 31 mars 2021 (6,6 mdkr per 31 december 2020).

Portföljutveckling

Den totala utlåningen uppgick till 29,0 mdkr per 31 mars 2021 (27,7 mdkr per 31 december 2020). Tillväxten påverkades positivt av valutakursförändringar under perioden.

 

Resultat januari-mars 2021 (jämfört med januari-mars 2020) 

  • Rörelseresultatet för januari-mars 2021 uppgick till 215 MSEK (137). Ökning till följd av bättre räntenetto och minskade allmänna administrationskostnader.

  • Räntenettot för januari-mars 2021 uppgick till 445 MSEK (436). Räntenettot ökade på grund av en väx­ande utlåning.
  • Kreditförlusterna för januari-mars 2021 uppgick till -48 MSEK (-123), motsvarande 0,7 procent (2,1) av genomsnittlig utlåning. Kreditförlusterna föll som ett resultat av fortsatt låga kravnivåer och jämförelseperioden påverkades också av extra avsättningar om 24 MSEK relaterat till COVID-19.
  • Rörelsekostnaderna för januari-mars 2021 uppgick till -203 MSEK (-182). Ökningen var i linje med förväntningar då investeringarna i verksamheten återigen ökat.
     
 

För ytterligare information kontakta gärna:

Patrick MacArthur, CFO, Nordax

Tel: +46 760 32 69 70

E-post: ir@nordax.se

 

Om Nordax

Nordax Bank är en ledande specialistbank i Nordeuropa som ägs av Nordic Capital Fund VIII och Sampo. Vi har idag cirka 273 000 privatkunder i Sverige, Norge, Finland, Danmark och Tyskland. Vi är en specialistbank som genom ansvarsfull kreditgivning hjälper människor att göra genomtänkta val för ett liv de har råd med. Vi är ett flexibelt komplement till storbankerna. Istället för kvantitet har vi specialiserat oss på ett fåtal produkter som vi kan bäst – privatlån, bolån, hypotekspension och sparkonton. Sedan 2019 är Svensk Hypotekspension, som är specialister på kapitalfrigöringskrediter, ett helägt dotterbolag till Nordax. Nordax har drygt 350 anställda där i stort sett alla medarbetare arbetar från ett centralt kontor i Stockholm. Kreditbedömningsprocessen är en av Nordax spetskompetenser, den är grundlig, sund och datadriven. Nordax kunder är finansiellt stabila kunder. Per 31 mars 2021 uppgick utlåningen till allmänheten till 29,0 miljarder kronor och inlåningen till 27,9 miljarder kronor. Läs mer om Nordax http://www.nordaxgroup.com.

Documents

wkr0006.pdf